fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 打風坐定定搶機票!最平台北連稅$893咋!來回台北$510、沖繩$950、曼谷$860、首爾$994、東京/大阪$1,250、札幌$3,562 – 香港航空

打風坐定定搶機票!最平台北連稅$893咋!來回台北$510、沖繩$950、曼谷$860、首爾$994、東京/大阪$1,250、札幌$3,562 – 香港航空

by Flyday.hk
0 comment

今日十號風球大家都安守家中,而港航今晚都出優惠俾大家最坐定定搶機票!19年6月30日前出發 (視乎航點),來回台北$510 (連稅$893)、沖繩$950 (連稅$1,250)、曼谷$860 (連稅$1,310)、首爾$994 (連稅$1,445)、東京$1,250 (連稅$1,690)、大阪$1,250 (連稅$1,720)、札幌$3,562 (連稅$3,890)!台北真係次次都抵爆價,沖繩或曼谷亦都必搶!

優惠航點如下:
台北$510 (連稅$893)
胡志明市$612 (連稅$1,040)
河內$672 (連稅$1,140)
沖繩$950 (連稅$1,250)
曼谷$860 (連稅$1,310)
首爾$994 (連稅$1,445)
東京$1,250 (連稅$1,690)
大阪$1,250 (連稅$1,720)
札幌$3,562 (連稅$3,890)

出發日期:
10月2日至10月27日、10月28日至12月9日、12月10日至19日、12月29日至2019年1月30日、2月8日至3月30日、3月31日至4月15日、4月21日至6月30日 (首爾)
9月17日至9月27日、10月2日至10月31日 (台北)
11月1日至12月19日、12月30日至2019年1月25日、2月10日至4月16日、4月21日至5月19日 (沖繩)
2019年3月1日至4月16日至4月21日至6月30日 (東京/大阪)
9月17日至9月27日、9月30日至12月15日、2019年1月1日至6月30日 (札幌)
9月17日 至 2018年12月10日 (胡志明市)
有待更新 (曼谷/河內)

訂飛日期:9月17日至9月30日
停留期限:2至7日(短線)、1個月(長線)

訂飛網址:http://www.hongkongairlines.com


經過我們測試,乘坐香港航空,香港來回台北 ,10月15日出發,18日回程,連稅$893。

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.